શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - મહિલા મંડળ

કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ ભુજ મહિલા મંડળ (વર્ષ : ૨૦૧૫ - ૨૦૧૮)

શ્રીમતી દયાબેન નાનજી ચૌહાણ શ્રીમતી હંસાબેન ભગવતસિંહ રાઠોડ શ્રીમતી નિર્મલાબેન વ્રજલાલ પરમાર
શ્રીમતી જયશ્રીબેન બલરામ ગોહિલ
શ્રીમતી પ્રતિમાબેન જે. પરમાર શ્રીમતી જયશ્રીબેન પી. રાઠોડ શ્રીમતી સાવિત્રીબેન વી. પરમાર
શ્રીમતી રીટાબેન ડી. પરમાર શ્રીમતિ મિતલબેન કે. ગોહિલ શ્રીમતી પ્રતિમાબેન સી. યાદવ
શ્રીમતી રશ્મિબેન એ. જેઠવા શ્રીમતી રચનાબેન જી. રાઠોડ શ્રીમતી રાખીબેન એચ.જેઠવા
શ્રીમતી રચનાબેન જે. ટાંક શ્રીમતી ભાવિકાબેન વી. વાધેલા શ્રીમતી નીતાબેન એસ. રાઠોડ